Cele fundacji

Celami Fundacji są:

I) podnoszenie świadomości i tożsamości narodowej w obszarach aktywności gospodarczej Państwa i Społeczeństwa Polskiego;
2) upowszechnianie wiedzy historycznej na temat rozwoju gospodarczego i aktywności gospodarczej Skarbu Państwa w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939;
3) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności podziemia niepodległościowego w czasie II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego, w tym w szczególności działalności oddziału PWB/17/S oraz oddziału Armii Krajowej „Agaton” sformowanego przez pracowników Fundatora;
4) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
5) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i żołnierzy tzw. II konspiracji oraz upamiętnienia ofiar komunistycznego aparatu represji;
6) upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i zasad funkcjonowania spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej Państwa Polskiego, w tym w szczególności roli Fundatora w zadaniach emisyjnych dotyczących waluty narodowej;
7) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu dokumentami o znaczeniu publicznym oraz innowacyjności dokumentów wytworzonych w środowisku teleinformatycznym oraz zasad rozwoju i funkcjonowania e-administracji;
8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej;
9) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;
2) wspieranie finansowe i organizacyjne działalności wydawniczej i edukacyjnej, w tym w sieci internetowej, w zakresie realizacji celów Fundacji;
3) wspieranie finansowe i organizacyjne programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
4) wspieranie finansowe i organizacyjne działalności uczelni technicznych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
5) wspieranie finansowe i organizacyjne działalności organizacji polonijnych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
6) wspieranie finansowe i organizacyjne działalności organizacji charytatywnych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
7) wspieranie finansowe i organizacyjne wydarzeń kulturalnych i artystycznych związanych z realizacją celów Fundacji;
8) promowanie postaw obywatelskich wśród pracowników i współpracowników Fundatora.

W zakresie realizacji celów Fundacji:

1) Fundacja nawiązuje okresową lub ciągłą współpracę z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, organizacjami polonijnymi zapewniając wsparcie organizacyjne finansowe lub rzeczowe, działań tych partnerów w zakresie realizowanych przez nich programów związanych z realizacją celów Fundacji;
2) Fundacja samodzielne organizuje lub współorganizuje albo dotuje finansowo i rzeczowo wydarzenia mające na celu realizację celów Fundacji;
3) Fundacja dotuje działalność wydawniczą i edukacyjną, w tym w sieci internetowej, w zakresie publikacji związanych z realizacją celów Fundacji;
4) Fundacja finansuje lub współfinansuje nagrody rzeczowe w konkursach dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie realizacji celów Fundacji;
5) Fundacja na zaproszenie placówek oświatowych przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji,
6) Fundacja promuje wolontariat jako formę działalności społecznej w szczególności wśród pracowników i współpracowników Fundatora.

Fundacja realizując swoje cele statutowe nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Fundacja realizując swoje cele we współpracy z partnerami, o których mowa w ust. 3 pkt l) powyżej nie może finansować lub współfinansować kosztów administracyjnych i wynagrodzeń partnerów.